Tag "Cuôc gọi"

Cách thiết lập để iPhone tự động trả lời các cuộc gọi

24/06/2017 3

Nếu bạn không nhận được quá nhiều cuộc gọi spam hoặc bạn chỉ muốn sử dụng iPhone rảnh tay, bạn có thể tự động trả lời các cuộc gọi đến trên iOS 11.