Tag "Translator"

Hướng dẫn thêm tiện ích dịch văn bản ngay trên Safari của iPhone và iPad

11/04/2017 6

Trình duyệt Safari trên iPhone hay iPad mặc định sẽ không có tính năng dịch các văn bản nước ngoài sang một ngôn ngữ khác,...