Home Tin tức Bạn đã có thể nhận bản sao dữ liệu tài khoản của mình qua trang web mới của Apple